Малипроекти – WeBSEFF

WeBSEFF –Aранжман на финансирање на одржлива енергија на Западниот Балкан – е финансиски аранжман според кој EBRD обезбедува кредитни линии на партнерски банки на Западниот Балкан понатаму да даваат зајмови на претпријатија и општини кои сакаатда инвестираат во енергетска ефикасност и проекти на обновливи извори на енергија мали размери. WeBSEFF e дeл на група на финансиски аранжмани за сектор на одржлива енергија (Sustainable Energy Financing Facility - SEFF)на банкатаEBRD. Дo денес, SEFFаранжѓамни од над 2 милијарди евра се ставени на располагање за финансирање на проекти над повеќе од80 локални финансиски институции кои партиципираат во 20 различни земји во светот.

За повеќе информации кои ги задоволуваат условите, модалитетите на финансирање и расположивата поддшка на бесповратни финансиски средства.