Financimi i drejtpërdrejtë prej DPEN

Ju lutemi të shihni në Web lokacionin: EBRD website.