Projektet e vogla – WeBSEFF

WeBSEFF – Aranzhmani i financimit të energjisë së qëndrueshme të Ballkanit Perëndimor - është aranzhman financiar sipas të cilit BERZH siguron linjat e kredive me bankat partnerike në Ballkanin Perëndimor që t’u japin edhe më tej huazime ndërmarrjeve dhe komunave që duan të investojnë në efikasitetin energjetik dhe projekte të burimeve të ripërtëritshme të energjisë të shkallës së vogël. WeBSEFF është pjesë e grupit të aranzhmaneve financiare për sektorin e energjisë së qëndrueshme (Sustainable Energy Financing Facility - SEFF) bankës së BERZH. Deri më sot, SEFF aranzhmanet me më shumë se 2 miliardë euro janë vënë në dispozicion për financimin e projekteve të më shumë se 80 institucioneve financiare të participuara në 20 vende të ndryshme në botë.

Për më shumë informata për investimet që kënaqin kushtet, modalitetet e financimit dhe përkrahjen në dispozicion të mjeteve të pakthyeshme financiare, ju lutemi që të shihni Web lokacionin e këtij aranzhmani: këtu.