Tenderët

Në të ardhmen e afërt, këtu do të shpallen rastet për kompanitë ESCO që të punësohen në bazë të kontratës për efikasitetin energjetik (duke përfshirë edhe kriteret për zgjedhje).