Dijalog o praktičnim politikama

Zašto je dijalog o praktičnim politikama energetske efikasnosti važan na Zapadnom Balkanu?

Na Zapadnom Balkanu ostaje neiskorišćen značajan potencijal za investicije u energetsku efikasnost. Taj potencijal je veći nego u mnogim drugim zemljama u tranziciji usled zanemarenog održavanja industrijske opreme i zgrada, kao i prisustva velikih zaliha opreme čiji je ekonomski, a takođe i fizički vek istekao. Međutim, unapređivanje energetske efikasnosti je suočeno sa problematičnim barijerama – od kojih mnoge mogu da se reše, barem delimično, unapređivanjem okvirnih uslova (praktičnih politika) koji regulišu tržišta energetske efikasnosti. Komponenta Programa RPEE, Dijalog o praktičnim politikama energetske efikasnosti, radi sa vladama na Zapadnom Balkanu kako bi im se pomoglo da unaprede svoje okvire praktičnih politika energetske efikasnosti.

Šta nudi Dijalog o praktičnim politikama energetske efikasnosti u okviru Programa RPEE?

Kroz konsultacije sa zvaničnicima i glavnim akterima sa Zapadnog Balkana, odlučeno je da se ponudi pomoć oko praktičnih politika u tri prioritetne oblasti, koja podržava primenu Nacionalnih akcionih planova energetske efikasnosti (NEEAPs) ovih zemalja:

  • transponovanje (u zakonodavstvo) Direktive o energetskoj efikasnosti zgrada (EPBD - DEEZ) Evropske Unije;
  • pravila javnih nabavki i smernice za kupovanje energetski efikasne opreme; i
  • praktične politike energetske efikasnosti komunalnih preduzeća i reforme tarifa za energiju, merenje i fakturisanje.

    Ovaj ‘meni’ sa pomoćima oko praktičnih politika je ponuđen zemljama Zapadnog Balkana. Niže je prikazan izbor pomoći oko dijaloga o praktičnim politikama po zemljama.