Energetska efikasnost u komunalnim preduzećima

Ciljevi

Opšti cilj dijaloga o praktičnim politikama u okviru Programa RPEE jeste da se podrže zakonodavci i investitori u eliminisanju tržišnih barijera energetskoj efikasnosti i da se ubrza preuzimanje energetskih usluga.

Područje obuhvata

Reforma tarifa za energiju i angažovanje komunalnih preduzeća koja isporučuju energiju da daju opcije za energetsku efikasnost su presudni da se postignu ciljevi energetske efikasnosti na Zapadnom Balkanu. Potrebu da se reformiše i postupno ukida postojeći sistem regulisanja cena za potrošače koji ispunjavaju uslove na Zapadnom Balkanu je podvukao i Sekretarijat nergetske zajednice u svojim Izveštajima o primeni i Evropska komisija u svom Izveštaju o Sporazumu o Energetskoj zajednici iz 2011. Na svom sastanku od 5. oktobra 2011. godine, Stalna grupa na visokom nivou je “ponovila svoju zabrinutost oko tvrdokornih barijera osnivanju otvorenih nacionalnih i regionalnih tržišta, uključujući i prekomerno regulisanje cena.”

Podsticanje komunalnih preduzeća za isporuku energije da daju opcije energetske efikasnosti svojim klijentima predstavlja važan deo Direktive o energetskoj efikasnosti (2012/27/EU). Naročito, po članu 7. (Šeme obaveza u pogledu energetske efikasnosti), te ključne odredbe obuhvataju:

  • postavljanje cilja za kumulativne uštede u krajnjem korišćenju energije do kraja 2020. godine, koji je barem ekvivalentan godišnjoj uštedi od 1,5% (za period 2014.-2020.) od godišnjih prodaja energije krajnjim korisnicima tokom perioda 2010.-2012.-212;
  • potreba da se odrede strane koje će imati obavezu u pogledu energetske efikasnosti i sektori krajnjeg korišćenja koji ispunjavaju uslove ili su ciljani po toj obavezi; i
  • zahtev da se utvrdi sistem merenja, kontrole i verifikacije, kako bi se osiguralo da su ciljevi ispunjeni merama uštede energije koje ispunjavaju uslove i da se potvrdi postizanje tih ušteda energije.

Postoji jaka argumentacija za podršku obavezama komunalnih preduzeća u pogledu energetske efikasnosti po Programu RPEE. Komunalna preduzeća u regionu Zapadnog Balkana trenutno igraju vrlo ograničenu ulogu u primeni praktičnih politika i realizaciji programa energetske efikasnosti. Međutim, komunalna preduzeća mogu da predstavljaju jednu važnu organizaciju za primenu energetske efikasnosti i mogu da imaju neke značajne prednosti u ovom smislu. One obuhvataju sledeće:

  • postojeći odnos sa krajnjim korisnicima i pristup dragocenim podacima o tržištu, uključujući i to koliko se energije prodaje kome i kada, i stoga mere uštede energije mogu strateški da se ciljaju;
  • pristup kapitalu i ostalim resursima i ovlašćenjima, uključujući i ljudskim resursima, širokoj mreži usluga i isporuke, i marketinškoj i inžinjering ekspertizi; i
  • obaveze da se obezbedi adekvatnost isporuke i stoga potreba da se planira za i prilagodi rastu potražnje energije i vršnog opterećenja.

Ova komponenta Programa RPEE, koja se odnosi na dijalog o praktičnim politikama vezano za komunalna preduzeća, ima za cilj da pomogne odabranim zemljama da reformišu svoje tarife za energiju i da razrade podskup podzakonskih regulativa, propisa i smernica koji je neophodan za transponovanje (u zakonodavstvo) člana 7. Direktiva o energetskoj efikasnosti.