Ugovori o pružanju energetskih usluga/Ugovori o energetskoj efikasnosti

Direktiva EU 2006/32/EC o energetskoj efikasnosti u potrošnji i energetskim uslugama pruža osnovu za projekte energetske efikasnosti na osnovu ugovora o pružanju energetskih usluga u javnom sektoru. Naročito čl. 9.1. (koji omogućava izradu pravnog okvira ispod primarnog zakonodavnog nivoa za aktivnosti na obezbeđenju energetske efikasnosti na usnovu ugovora o pružanju energetskih usluga u javnom sektoru) i čl. 9.2. (zvanično odobreni ugovori o pružanju energetskih usluga i modeli javnih tendera) daju jasne smernice u pogledu praktične politike. Međutim, njihova transpozicija (u nacionalno zakonodavstvo) često prestaje pre izrade odgovarajućih podzakonskih akata. Ovo stvara izvestan broj prepreka i EBRD podržava vlade na Zapadnom Balkanu da pojasne ove članove.