Energetska efikasnost u javnim nabavkama

Ciljevi

Opšti cilj dijaloga o praktičnim politikama u okviru Programa RPEE jeste da se podrže zakonodavci i investitori u eliminisanju tržišnih barijera energetskoj efikasnosti i da se ubrza preuzimanje energetskih usluga.

Područje obuhvata

Trenutne obaveze u pogledu energetske efikasnosti u javnim nabavkama su utvrđene sledećim Direktivama EU, koje zemlje Zapadnog Balkana moraju da transponuju (u zakonodavstva) i propisno primenjuju kao Strane potpisnice Sporazuma o Energetskoj zajednici:

  • Direktivi 2006/32/EC (članu 5. “Energetska efikasnost krajnjeg korišćenja u javnom sektoru” i Aneksu VI “Lista mera energetske efikasnosti koje ispunjavaju uslove za javne nabavke”)
  • Direktivi 2010/30/EU (članu 9. – “Javne nabavke i podsticaji”).

Osim toga, Sekretarijat Energetske zajednice (Energy Community Secretariat – ECS - SEZ) je izradio nacrt Preporuke za primenu Direktive 2012/27/EU, radi njenog usvajanja od strane Saveta ministara u oktobru 2013. U njemu se preporučuje, između ostalih stvari, transponovanje (u zakonodavstva) zahteva po članu 6. “Nabavke od strane javnih tela” i Aneksu III, “Zahtevi za energetskom efikasnošću za nabavke proizvoda, usluga i zgrada od strane centralne vlade”.

Komponenta dijaloga o praktičnim politikama Programa RPEE, koja se odnosi na nabavke, ima za cilj da pomogne Srbiji i Crnoj Gori (Ciljnim korisnicima) da razrade podskup sekundarnog zakonodavstva, propisa i smernica koji je neophodan za transponovanje relevantnih Direktiva o nabavkama (u zakonodavstvo). Utvrđen je obim konkretne pomoći za svaku zemlju u konsultacijama sa svakim Ciljnim korisnikom i njega su, u toku događaja za pokretanje Programa, pročistili Konsultanti i Tehničke radne grupe (Technical Working Groups – TWGs - TRG), koje su osnovane u svakoj zemlji. Pristup koji je zauzet sa svakim Ciljnim korisnikom je prikazan na slici dole.