Podrška javnim vlastima oko pripreme ESCO projekata energetske efikasnosti

Zavisno od raspoloživosti finansijskih sredstava, EBRD će eventualno moći da doprinese tehničkoj saradnji, kako bi se obezbedilo sledeće:

• podrška centralnoj ili lokalnim vlastima ili njihovim agencijama oko pripreme, pokretanja i realizacije programa na osnovu ugovora o energetskoj efikasnosti. Ovo bi obuhvatalo identifikaciju i tehničke procene stanja zgrada, pripremu modela ugovora o energetskoj efikasnosti i odgovarajućih tenderskih postupaka za ugovore o energetskoj efikasnosti i podršku za realizaciju i praćenje programa uštede energije;

• podrška vladama oko uspostavljanja optimalnog zakonodavnog okruženja za aktivnosti na osnovu ugovora o energetskoj efikasnosti u javnom sektoru. Ovo bi obuhvatalo ocenu merodavnog regulatornog okvira, kako bi se identifikovala bilo kakva ograničenja u, na primer, šifri budžetskog korisnika ili zakonima o nabavkama; po potrebi, pomoć oko izmene zakonodavstva; i pomoć oko utvrđivanja klasifikacije obaveza koje se ne odnose na dug po nekom ugovoru o energetskoj efikasnosti; i

• podrška u osmišljavanju optimalne konstrukcije za kombinovanje privatnog finansiranja za ugovore o energetskoj efikasnosti sa Strukturalnim fondovima EU ili drugim izvorima javnog finansiranja. Ovo bi sledilo princip da ESCO kompanije treba da finansiraju, na svoj sopstveni rizik, one investicije koje imaju komercijalni period povraćaja investicije, dok javna finansijska sredstva (tj. Strukturalni fondovi) treba da pokrivaju održive projekte za uštedu energije, ali sa dužim periodom povraćaja investicije.

Javne vlasti, koje su zainteresovane za podršku oko pripreme nekog ESCO projekta energetske efikasnosti, mogu da nas kontaktiraju koristeći podatke na desnoj strani (gore).